Algemene voorwaarden camping

Om uw verblijf op onze camping en dat van medekampeerders zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Zo is voor iedereen duidelijk wat wij van elkaar kunnen verwachten. Als u dat wilt, kunnen wij deze voorwaarden ook aan u doormailen of opsturen.
G
asten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er voor zorg te dragen dat al hun medekampeerders op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen.

Algemeen.
Met het aangaan van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden.
Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt aan de gasten. 
Tussen 22.30 uur en 7.00 uur heerst er absolute rust op de camping. Van gasten wordt verwacht dat zij deze rust in acht nemen.
Op de camping worden caravans, vouwwagens, campers en tenten toegelaten. Dubbelassige caravans en campers met dubbele achteras worden niet toegelaten.
De campingplaatsen worden vooraf ingedeeld op basis van voorkeur van de gasten en beschikbaarheid.
De staanplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoon gehouden te worden.
De gasten mogen geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder begrepen geluidsoverlast en overmatig drankgebruik.
Huisvuil, glas, papier en dergelijke dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gedeponeerd.

De toiletten mogen in geen geval worden gebruikt voor het doorspoelen van tampons, maandverband, chemicaliën of andere zaken die de werking van de septic tank kunnen schaden. Ook vetten en oliën mogen niet door het toilet of door de gootsteen worden gespoeld.
Uw caravan-/campertoilet mag alleen geleegd worden indien u gebruik maakt van een biologische toiletvloeistof (zoals Aqua Kam Green of Combitoilet).

Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten is de eigenaar niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
Het verblijf op de camping en het gebruik van het zwembad zijn voor eigen risico van de gasten. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene het zwembadterrein betreden.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. 
Het resterende staangeld op de mini-camping wordt bij aankomst voldaan.
De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
De eigenaar kan de gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de camping ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het stageld.
Het opladen van elektrische auto’s is niet toegestaan, tenzij in overleg met de eigenaar en tegen betaling.

Juridische aansprakelijkheid
De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, département, canton etc.
De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefonie en internet en dergelijke).
De eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de camping ten gevolge van vertraging.

Reservering en bevestiging
Als u zeker wilt zijn van een plaats op de camping, is het verstandig om te reserveren voor de tijd dat u in ieder geval op de camping wilt verblijven.
Indien u uw verblijf later wilt verlengen, is dat alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.
Indien u heeft gereserveerd voor een bepaalde periode, bent u voor die gehele periode het campingtarief verschuldigd. Over niet gebruikte dagen vindt geen restitutie plaats. Ter voorkoming van kosten bij een noodzakelijk korter verblijf wordt u geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
Na aanmelding (digitaal of telefonisch) ontvangt u een reserveringsformulier en het verzoek om bij reservering een aanbetaling te doen van 1/3 van het totaal verschuldigde bedrag.  Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.

Annulering
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Bij annulering van de overeenkomst wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Ook hierom adviseren wij  u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrek
U bent welkom op de dag van aankomst vanaf 12 uur. U dient zich bij aankomst eerst te melden, alvorens een plaats in te nemen. Hierbij dient u het reserveringsformulier te tonen of zich te legitimeren.
De plaats dient op de dag van vertrek  voor 12 uur in schone en nette staat te worden achtergelaten.

Overige voorwaarden
Op al onze leveringen en diensten zijn de SVR voorwaarden van toepassing, alsmede de op het kampeerterrein geldende regels.
Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan een Franse rechter.
Het privacyreglement, gebaseerd op de AVG, maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

 

Facebook Comments

Geef een reactie