Huurvoorwaarden

le fenil in het groen k

Artikel 1. Juridische verantwoordelijkheid van verhuurder.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of
onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, département, canton etc.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefonie en internet en dergelijke).
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van het gehuurde.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling en de getekende huurovereenkomst + huurvoorwaarden heeft ontvangen.

De prijzen van “Le Fenil” zijn berekend in EURO’S en zijn per week (startend op zaterdag) of andere periode, indien zo vermeld in de overeenkomst. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Eindschoonmaak is verplicht, maar niet bij de huurprijs inbegrepen. Toeristenbelasting is niet bij de huurprijs inbegrepen.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering dient 30% van de huurprijs te worden aanbetaald.
Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum door verhuurder ontvangen te zijn.
Het restant dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder per mail of telefonisch worden verzocht het restant binnen 5 werkdagen te betalen.
Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs, inclusief borg, per omgaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per omgaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie zoals betreffende routebeschrijving en adres. De huurder dient zich desgevraagd te legitimeren aan de verhuurder / sleutelhouder. 

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan verhuurder worden gemeld.

De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

annulering tussen moment van boeking en 90 dagen voor aanvang van de huurperiode:
€75 administratie- en boekingskosten.
annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode:
30% van de huur van de woning (exclusief borg).
annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode:
50% van de huur van de woning (exclusief borg).
annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode:
100% van de huur van de woning (exclusief borg).

Reeds aanbetaalde borg zal bij annulering altijd worden gerestitueerd. Restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van de annulering door de huurder.

Indien huurder genoodzaakt is van de boeking af te zien, is deze gerechtigd om in dezelfde periode een andere persoon of andere personen zijn of haar plaats te laten innemen.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De oorspronkelijke huurder is dan wel gehouden om de gewijzigde gegevens (namen, adres etc.) aan de verhuurder door te geven.
De oorspronkelijke huurder blijft aansprakelijk voor de te betalen kosten van de te huren woning.

Indien de huurder zonder berichtgeving geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Ter voorkoming van kosten bij een noodzakelijke annulering, wordt de huurder geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5. Annulering door verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van aanbetalingen binnen 4 weken plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen.

Klachten dienen direct gemeld te worden bij de verhuurder of sleutelhouder. (Telefonisch) contact met de verhuurder is altijd mogelijk. Ook bij (ernstige) incidenten in de woning dient u direct de sleutelhouder of de verhuurder te waarschuwen.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de internet site van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw
verstrekt.

Indien hierin een essentiële verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij
anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor aankomst telefonisch contact op te nemen met de verhuurder of met degene die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur schoon (zie artikel 13) worden achtergelaten op de dag van vertrek.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 2 personen ( + evt. 1 baby) logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door de verhuurder. Indien toestemming wordt gegeven voor extra personen, zal een toeslag worden berekend van 15% per extra persoon. Extra bedden worden niet door de verhuurder verzorgd.

Indien dit aantal overschreden wordt zonder voorafgaande toestemming, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen
ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10. Huisdieren en roken.

In de woning is het na overleg toegestaan om een huisdier mee te nemen. Er mag niet
worden gerookt in de woning.

Artikel 11. Waarborg.

De borg wordt vooraf door de huurder voldaan (uiterlijk 6 weken voor aankomst).

Deze waarborg wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.
Huurder is wettelijk aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door huurder, medehuurder(s) of bezoekers.
Eventuele geconstateerde schade, voor zover niet door huurder zelf gemeld aan de
sleutelhouder of verhuurder, zal door de verhuurder binnen een week na afloop van de huurperiode schriftelijk worden gemeld.

Artikel 12. Bijkomende kosten.

De kosten van gas, water en elektriciteit zijn bij de huur inbegrepen.

Desgewenst kunnen lakenpakketten worden gehuurd à €11 per persoon. Voor het tweepersoonsbed bevat het lakenpakket (à € 22) een hoeslaken, een dekbedovertrek (2.00 x 2.00/2.20 m) en 2 slopen.
De huurder dient bij reservering op te geven of en hoeveel lakenpakketten gewenst zijn.
Deze lakenpakketten dienen bij de laatste betaling te worden voldaan.

De kosten voor de verplichte eindschoonmaak bedragen € 30.

De toeristenbelasting bedraagt € 0,50 p.p.p.n.

Artikel 13. Schoonmaak.

Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten, bezemschoon, opgeruimd en zonder vuile vaat. Het bed dient afgehaald te zijn indien sprake is van het huren van lakenpakketten.
Vuilniszakken dienen in de daarvoor bestemde containers aan de weg te worden gedeponeerd. De koelkast en het diepvriesvak moeten leeg en schoon worden achtergelaten.

De eigenaar behoudt zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien de woning niet volgens bovenstaande normen is achtergelaten.

Artikel 14. Overig.

Het opladen van elektrische auto’s is niet toegestaan, tenzij in overleg met de eigenaar en tegen betaling.
Het privacyreglement, gebaseerd op de AVG, maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Facebook Comments

Geef een reactie